I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Koncepcja Pracy Szkoły

logo w pionie.jpg

 OTO NASZE MOTTO

Mieć głowę i robić z niej użytek
Mieć plecy, ale z nich nie korzystać –                     

 Budujemy naszą szkolną rzeczywistość na ustanowionych wspólnie wartościach: mądrość, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, wolność.      

         odważny?

To taki, który zawsze jest gotów zajrzeć prawdzie w oczy

           uczciwy? 

To ktoś, kogo ani kupić, ani sprzedać nie można

wolny?  

To ktoś, dla kogo granicą wolności jest wolność innego człowieka

odpowiedzialny?

To ktoś, kto odpowiada za swoje słowa i czyny

mądry?  

To ktoś, kto dzięki wiedzy i inteligencji daje radość sobie i innym; kto dzięki odwadze,

Dokumenty tworzące koncepcję szkoły:

  • statut szkoły
  • regulamin szkoły
  • program wychowawczo- profilaktyczny
  • plan pracy na dany rok
  • ramowy/szkolny  plan nauczania

Szkołą uznaje te wartości za wiodące i przyjmuje realizację ich poprzez działania wychowawcze wspierające wszechstronny rozwój osobowości uczniów.

W procesie wspomagania rozwoju ucznia ważne są kompetencje, które umożliwią uczniom funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości. Celem szkoły jest stworzenie takich warunków, aby każdy uczeń mógł świadomie zaplanować własny rozwój zdobywając w ten sposób wiedzę i umiejętności, stając się dzięki temu pełnowartościowym, samorealizującym się człowiekiem.

Refleksja dotycząca dnia w szkole

Ważna jest życzliwość pracowników szkoły połączona z wysokimi wymaganiami oraz życzliwość uczniów do siebie. Aby i pracownicy i uczniowie stosowali zasady kultury nie od święta.

 

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku to szkoła:

Autonomiczna - w doborze kadry, form pracy i celów.

Samodzielna finansowo – non-profit - posiadająca dobrą, nowoczesną bazę i potrzebne wyposażenie.

Bezpieczna - wolna od patologii, przemocy, zagrożeń.

Zdrowa - ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną dzieci, chroniąca nauczycieli przed nerwicą i wypalaniem zawodowym, dająca wsparcie rodzicom, unikająca przeciążeń ucznia, niehigienicznego planu zajęć, zapewniająca wychowanie moralne, prorodzinne i seksualne uczniom, tworząca przyjazny klimat i dobre wspomnienia tak, że absolwenci mówią o niej „moja szkoła”.

Przygotowująca do życia - dająca uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu umiejętności , ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętność współżycia w grupie i korzystania z technicznych środków komunikacji.

Otwarta - organizująca działalność  pozalekcyjną i rozrywkową dla uczniów (dyskoteki, wycieczki, spotkania) i nauczycieli (imprezy integracyjne)

Humanistyczna - wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości opartych na zasadach etycznych, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i sztuce, pokazująca jak praktycznie można  realizować wartości i ideały.

Demokratyczna - sprawiedliwa, wychowująca do demokracji, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, wrażliwa na opinie uczniów i  rodziców, posiadająca radę pedagogiczną podejmującą decyzje z dyrektorem, ucząca zasad budowania dobrej wspólnoty.

Twórcza - innowacyjna, rozwijająca się, tworząca możliwości  rozwijania talentów i zdolności uczniów.

Z własnym obliczem - tradycją i tożsamością.

 

Idee Wychowawcze Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku

Pragniemy, aby wszyscy nauczyciele naszych szkół, wszyscy uczniowie, ich rodzice, a także ci, którzy dopiero ubiegają się o przyjęcie do grona uczniów, zdawali sobie jasno sprawę z idei, jakie w naszej społeczności stanowią podstawę działań wychowawczych i programów nauczania. Idee te zostały sformułowane w pierwszym roku istnienia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Białymstoku, te tradycje kontynuują obecnie szkoły wchodzące w skład Zespołu.  Obecnie potwierdzamy zgodność naszych intencji z tym, co ustanowili przed laty jego założyciele.
1. Nasze szkoły nie są nastawione na rywalizację między uczniami i na osiąganie spektakularnych sukcesów. Nie walczymy za wszelką cenę o miejsca w rankingach. Obok uczniów bardzo zdolnych, przyjmujemy także tych, którzy wymagają dodatkowej pomocy i opieki chorych, niepełnosprawnych, borykających się z kłopotami psychologicznymi. Stwarzamy także możliwość bezpłatnej nauki dzieciom uchodźców politycznych. Choć może to obniżać średnią ocen, dodawać pracy nauczycielom i pociągać za sobą dodatkowe koszty, uważamy, że ich obecność w szkole jest dla nas istotną wartością. Z pełną świadomością decydujemy się na to, by nasze szkoły były dobrym miejscem nie tylko dla tych, którzy wiele otrzymali od losu, ale także tych, którzy potrzebują pomocy edukacyjnej, wychowawczej, czy materialnej.
2. Podstawową ideą wychowawczą naszych szkół jest szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka. Chodzi nam o stwarzanie warunków do czynnego uczestnictwa uczniów w działaniach organizacji pozarządowych niosących pomoc, wsparcie i obronę wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich narodowości i przekonań. Uważamy, że wyrazem poszanowania praw człowieka jest stosunek do mniejszości narodowych, rasowych i religijnych.
3. Pragniemy kształtować w naszych uczniach postawę życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Chcemy przygotować ich raczej do służby społecznej, niż do bezwzględnej walki o osobisty sukces. Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w akcjach charytatywnych i wolontariacie, do podejmowania konkretnych działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, uchodźców politycznych, dzieci z domów dziecka i tych żyjących w strefach zaniedbanych ekonomicznie i społecznie. Pragniemy wpoić uczniom przekonanie, że kto dużo otrzymał na starcie, ma obowiązek myśleć o tych, którzy mieli od niego mniej szczęścia.
4. Ważną ideą, wokół której koncentrują się programy wychowawcze naszych szkół, jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym. Szkolny system demokratyczny ma uczyć skutecznej współpracy dla wspólnego dobra, odpowiedzialności i trudnej sztuki kompromisu. Ma także pokazywać w doświadczeniu, że demokracja to umiejętność przestrzegania wspólnie ustanowionego prawa, nie zaś anarchia.
5. Szkolny system wychowawczy nastawiony jest na kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój. Uczniowie traktowani są przez nauczycieli w sposób partnerski. Szkoła pozostawia im dużo swobody, lecz jednocześnie stawia poważne wymagania. Oczekuje, że wykorzystają stwarzane im szanse do rozwoju zainteresowań i uzdolnień.
Akceptacja powyższych idei jest podstawowym warunkiem uczestniczenia w życiu naszej szkolnej wspólnoty. Każdy, kto zastanawia się, czy posłać tu swoje dziecko, czy zostać uczniem, czy podjąć pracę w jednej ze szkół Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku powinien rozważyć ich zgodność ze swoim światem wartości.

Powrót na początek strony