I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

RODO

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”

Klauzula informacyjna Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” dot. RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” (dalej: Fundacja).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Edukacji „Fabryczna 10”.z siedzibą przy ul. Fabrycznej 10, 15-483 Białystok ( nr tel 85 675 49 00, adres e-mail: slosto@slosto.biaman.pl )
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”, możliwy jest pod nr tel. 86 215 28 55 lub adresem e-mail: slosto@slosto.biaman.pl
 3. Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach z zakresu prawa oświatowego, prawa rejestrowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) w związku z innymi przepisami szczególnymi;
 • w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10”, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pana prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych,przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj. do 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Informujemy też, że nie jesteście Państwo profilowani.

 

Fundacja Edukacji „Fabryczna 10”, dnia 24.05.2018 r.

Powrót na początek strony